Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1

Text/HTML

 

Voorwaarden

Daxis Opleidingen

Maagdenburgstraat 22

7421 ZC Deventer

tel:  0570-633242

fax: 0570-637062

e-mail: verkoop@daxis.nl

 

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

 

1.     Definities

De opdrachtnemer: Daxis Computer Systems b.v.

Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de deelnemer aan de cursus deelneemt.

 

2.     Inschrijving

Inschrijving voor de Daxis Computer Systems b.v. aangeboden cursussen kan plaatsvinden op de volgende wijzen:

Het zenden van het volledig ingevulde schrijfformulier naar:

Daxis Computer Systems b.v.

Maagdenburgstraat 22

7421 ZC Deventer

of via faxnummer: 0570-637062 of via e-mail: verkoop@daxis.nl

De inschrijving is definitief als de orderbevestiging ondertekend is, ingeleverd of ingezonden. Zodra de getekende orderbevestiging door Daxis Computer Systems b.v. is ontvangen, is de reservering van de plaats in de cursus definitief.

De cursusdata en overige bijzonderheden staan vermeld op de orderbevestiging.

Telefonische aanmelding voor een cursus is mogelijk. De deelnemer ontvangt in dat geval van Daxis Computer Systems b.v. een schriftelijke bevestiging.

 

3. Bevestiging

Daxis Computer Systems b.v. zal de inschrijving steeds schriftelijk bevestigen, waardoor de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand komt. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

 

4. Verbintenis

Aanmeldingen voor een cursus zijn onherroepelijk, d.w.z. dat de deelnemer zich verplicht tot betaling van alle kosten die verbonden zijn aan de inschrijving. Indien zich daartoe een gewichtige reden voordoet, behoudt Daxis Computer Systems b.v. zich het recht voor een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen.

 

5. Betaling

1.

Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 2 van de onderhavige inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zendt Daxis Computer Systems b.v. een factuur met betrekking tot de cursus aan de deelnemer.

2.

Betaling door de deelnemer dient voor aanvang van de eerste cursusdag doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van Daxis Computer Systems b.v. of door middel van storting op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening.

3.

Indien de deelnemer niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en is de deelnemer zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand.

4.

Indien de deelnemer niet danwel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van  € 125,—

5.

Indien de betaling voor aanvang van de cursus niet door Daxis Computer Systems b.v. is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen.

 

 

6. Annulering

1.

Annulering door de deelnemer van de cursusovereenkomst is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven uiterlijk tot 3 weken voor de geplande eerste cursusdag.

2.

Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus door de deelnemer reeds is voldaan, ontvangt hij dit bedrag terug minus € 25.—aan administratiekosten. Bij annulering vanaf 3 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde.

3.

Annulering door de deelnemer van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

 

7. Verhindering van de cursist

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij  Daxis Computer Systems b.v. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

 

8. Annulering door Daxis Computer Systems b.v.

Daxis Computer Systems b.v. behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste cursusdag. De deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Daxis Computer Systems b.v. zal het door de deelnemer betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Daxis Computer Systems b.v. de deelnemer een alternatief aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

9. Aansprakelijkheid

Daxis Computer Systems b.v. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Daxis Computer Systems b.v. of de annulering van de cursusovereenkomst door Daxis Computer Systems b.v., tenzij aan Daxis Computer Systems b.v. opzet of grove schuld kan worden verweten.

 

10. Intellectuele eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus, worden door Daxis Computer Systems b.v. voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daxis Computer Systems b.v., is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

11. Vervanging docent

Daxis Computer Systems b.v. is ten allen tijde gerechtigd docenten, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door andere docenten.

 

12. Reclame

De deelnemer dient reclames met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst en/of met de cursus samenhangende administratieve procedures te richten aan de directeur van Daxis Computer Systems b.v.; deze zal daarop schriftelijk reageren.

 

Deventer, 1 augustus 2013


 

Hosting
Office 365
Tablets
Cloud
Camera beveiliging
Online backup
Digitale aktetas
Telefonie / Voip
Internet
ADSL
VSDL
Glasvezel
Daxis Business Center - Maagdenburgstraat 22 - 7421 ZC Deventer - Tel: 0570-633242 - Fax: 0570-637062 - info@daxis.nl